TEKADAM DEVRİMİ - ÖZDEYİŞLER - TÜRKLÜK SEVGİSİ PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Pazartesi, 16 Mayıs 2011 22:10

 

TÜRKLÜK SEVGİSİ

 

 • Türk! Öğün. Çalış. Güven.
  (Ayşe Afetinan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler)

   

 • Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimiz'in dayanağı Türk Topluluğu'dur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk Kültürü ile dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
  (İlköğretim Mecmuası, Cilt:4, Sayı:61, 1940)

   

 • Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklük'ten başka birşey değildir.
  (Mahmut Esat Bozkurt, Yakınlardan Hatıralar)

   

 • Bu millet kılı kıpırdamadan dâva uğruna ve benim uğruma, canını vermeye hazır olmasaydı ben hiçbir şey yapamazdım.

   

 • ( İngiliz ataşemiliteri Kolonel Ros'un bir sorusuna karşılık olarak söylenmiştir: )
  Anasının ve babasının asilliğiyle iftihar eden Teodoz, İtalya yarımadasına inmek isteyen Türk Attilâ'ya, barış görüşmesinden önce sormuş:
  "Siz hangi asîl ailedensiniz?" Attilâ da ona cevap vermiş: "Ben asîl bir milletin evlâdıyım!" İşte benim cevabım da size budur!
  (Ruşen Eşref Ünaydın, Atatürk; Tarih ve Dil Kurumları (Hatıralar) )

   

 • Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yoktur. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek maksatlar uğrunda ölmesini biliriz.
  (Makbule Atadan Anlatıyor. Nükte, Fıkra ve Çizgilerle Atatürk III, Der:N.A.Banoğlu)

   

 • Türk'e olumlu ve iyi bir şey veriniz. Bunu reddetmesine imkân yoktur.
  (M. Turhan Tan, Ata Sözü, En Büyük Kaybımız)

   

 • Türk Milleti kahramanlıkta olduğu kadar istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür.

   

 • Benim için en büyük korunma noktası ve şefaat kaynağı milletimin sinesidir. ( 1919 )
  (Reşit Paşanın Hatıraları)

   

 • Yalnız mitingler ve benzeri tezahürat büyük gayeleri hiçbir vakitte kurtaramaz ve ancak milletin sinesinden bilfiil doğan müşterek kudrete dayanırsa kurtarıcı olur. ( 1919 )
  (Reşit Paşanın Hatıraları)

   

 • Vakıa bize milliyetçi derler. Fakat biz öyle milliyetçileriz ki, bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin gereklerini tanırız. Bizim milliyetçiliğiz herhalde bencil ve gururlu bir milliyetçilik değildir. ( 1920 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

   

 • Ben batı milletlerini, bütün dünyanın milletlerini tanırım. Fransızları tanırım, Almanları, Rusları ve bütün dünyanın milletlerini şahsen tanırım ve bu tanışmam da harp sahalarında olmuştur, ateş altında olmuştur. Ölüm karşısında olmuştur, Yemin ederek size temin ederim ki, bizim milletimizin manevî kuvveti bütün milletlerin manevî kuvvetinin üstündedir. ( 1920 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

   

 • Hiçbir millet, milletimizden ziyade yabancı unsurların itikad ve âdetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki diğer din sahiplerinin dinine ve milletine riayetkâr yegâne millet bizim milletimizdir.

  Fatih İstanbul'da bulduğu dinî ve millî teşkilâtı olduğu gibi bıraktı. Rum patriki, Bulgar eksarhı ve Ermeni kategigosu gibi hristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi.

  İstanbul'un fethindenberi, müslüman olmayanların mazhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en müsaadekâr ve civanmert bir milleti olduğunu ispat eder en bariz delildir. ( 1920 )

  (Nutuk, Cilt:III)

   

 • Birlik ve emelde, kararlı ve ısrar eden millet, mağrur ve mütecaviz her düşmanı eninde sonunda gurur ve tecavüzünde pişman edebilir. ( 1920 )
  (Nutuk, Cilt:II)

   

 • Türklerin vatan sevgisiyle dolu olan göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecektir. ( 1921 )
  (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV)

   

 • Biz ne Bolşevikiz, ne de Komünist; ne biri, ne diğeri olamayız. Çünkü, biz milliyetperver ve dinimize hürmetkârız. Hülâsa, bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümetidir. Ve dilimizde bu hükümet "halk hükümeti" diye anılır.

  Bu hükümet doğrudan doğruya milletin arzularını tatmine hizmet eder ve millet ve memleketin idaresine bizzat sahiptir. Bu itibarla kendi mukadderatını kendisi tayin eder. İdari teşkilatlarımızın hepsinde tatbik edilecek olan usul de budur. ( 1922 )

  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:III)

   

 • Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır. ( 1923 )
  (Taha Toros, Atatürk'ün Adana Seyahatleri)

   

 • Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliği bulmayan milletler başka milletlerin avıdır. ( 1923 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

   

 • Hiçbir sözümde milletime karşı geri alma durumunda kalmadım. Onları söylerken bir hayal peşinde koşan gibi, hayal şakıyan şair gibi değil, onları söylemekliğim bu milletteki kabiliyet unsurlarını bilmekliğimden idi. ( 1923 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)

   

 • Millî ahlâkımız, medenî esaslarla ve hür fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir; bilhassa dikkatinizi çekerim. Tehdit esasına dayanan ahlâk, bir fazilet olmadıktan başka itimada da lâyık değildir. ( 1924 )
  (Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve M.Eğit.Bakanlarının Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri)

   

 • Bir Türk dünyaya bedeldir. ( 1925 )
  (Mustafa Selim İmece, Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri)

   

 • Memleket ve millet hizmetlerinde baş olmak isteyenlerinilham kaynağı, milletin hakikî hisleri ve emelleridir. Bizim anılmaya değer bir hareketimiz varsa, o da milletin duygu ve eğilimlerinde varlığına temas etmeye çalışmaktan ibarettir. Her türlü muvaffakiyet sırrının, her nevi kuvvetin, kudretin hakikî kaynağının, milletin kendisi olduğuna kanaatimiz tamdır. ( 1925 )
  (Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve M.Eğit.Bakanlarının Milli Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçleri)

   

 • Mühim bir vazifenin yapılışında benden evvel işe girişen, millet olmuştur. Benim şu veya bu sebeple tehir ettiğim mühim vazifeyi millet bana ihtar etmiş ve yapmıştır. Bunu milletin müşterek ruhundaki yükseklik ve erginliğe parlak bir misal olarak anmalıyım. ( 1925 )
  (Mustafa Selim İmece, Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri)

   

 • Gerektiği zaman vatan için bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük istikbale lâyık ve namzet olan bir millettir. ( 1927 )
  (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV)

   

 • Memleketin, fikrî ve ekonomik gelişmede, yüksek ilerleme sahası olmasına çalışmak, idealimizdir. Fakat bu gelişmenin, medenî ve millî sınırlar haricinde cereyan almasını prensiplerimize uygun bulamayız. ( 1929 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

   

 • Türk Milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve beynelmilel temas ve münasebetlerde, bütün muasır milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yürümekle beraber, Türk içtimaî heyetinin hususî seciyelerini ve başlı başına müstakil hüvviyetini mahfuz tutmaktır. ( 1930 )
  (Ayşe Afetinan, TTK Belleten, Cilt:XXXII, No:128, 1968)

   

 • Yurt toprağı! Sana herşey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk Milleti'ni ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen, seni seven Türk Milleti'nin mezarı değilsin. Türk Milleti için yaratıcılığını göster. ( 1930 )
  (Ayşe Afetinan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler)

   

 • Türk Milleti, güzel herşeyi, her medenî şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktır ki, herşeyin üstünde tapındığı birşey varsa, o da kahramanlıktır. Bu sözlerim şüphesiz bugünkü uyanık Türk Gençliği'nin kulaklarında yüksek ve tesirli bir akisler yapacaktır. Yüksek huylarına ehemmiyetle baktığım Türk Çocukları'ndan daha az şey istemem. ( 1931 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:III)

   

 • Türk Milleti büyük bir arslandır. Biz hepimiz onun tüyleri arasına sıkışmış ve sığınmış göz ile görülmez küçük varlıklarız. O arslanın büyük hareketleri ve hamleleri ise inkılâp hareketleri ve hamleleridir. Bu arslanı tahrik edebilmek... İşte bizim için iftihar edilebilecek rol budur. ( 1931 )
  (Asım Us, Hatıra Notları)

   

 • Millet için ve milletçe yapılan işlerin hâtırası her türlü hâtıraların üstünde tutulmazsa millî tarih mefhumunun kıymetini takdir etmek mümkün olamaz. ( 1931 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

   

 • Millî seciyeyi derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak heyecanla takip ettiğimiz büyük emellerimizdendir. ( 1931 )
  (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri)

   

 • Diyarbakır'lı, Van'lı, Erzurum'lu, Trabzon'lu, İstanbul'lu, Trakya'lı ve Makedonya'lı, hep bir ırkın evlâtları, hep aynı cevherin damarlarıdır. ( 1932 )
  (Kadri Kemal Kop, Atatürk Diyarbakır'da)

   

 • Kesin olarak bilinmelidir ki, Türk Milleti'nin millî dili ve millî benliği bütün hayatınca hizmetinde ve esas kalacaktır. ( 1933 )
  (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV)

   

 • Bu dünyadan göçerek Türk Milleti'ne veda edeceklerin çocuklarına, kendinden sonra yaşayacaklara, son sözü bu olmalıdır: "Benim Türk Milleti'ne, Türk Cemiyeti'ne, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz."

  Bu sözler bir ferdin değil, bir Türk Ulusu duygusunun ifadesidir. Bunu her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini vereceklerdir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Ulusu'nun nefesinin sönmeyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. ( 1935 )

  (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV)

   

 • Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükûmeti'nin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar, sivil halkımıza da iyi bakmaktır. ( 1935 )
  (Ayın Tarihi, No:19, 1935)

   

 • Seneler geçtikçe, millî ideal verimleri, güvenle çalışmada, ilerleme hevesinde, millî birlik ve millî irade şeklinde, daha iyi gözlere çarpmaktadır. Bu, bizim için çok önemlidir; çünkü, biz, esasen millî mevcudiyetin temelini, millî şuurda ve millî birlikte görmekteyiz. ( 1936 )
  (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:I, 1945)

   

 • ( Yugoslavya Başvekili'ne söylenmiştir: )
  Benim bir işaretimle bütün Türkler hudutlarda ölmeye hazırdır, bizim hudutlarımızda ve sizin hudutlarınızda... ( 1937 )
  (Asım Us, Hatıra Notları)

 

< ÖZDEYİŞLER >

 

Özdeyişlerin Yazılmasında Yararlanılan Temel Kaynaklar :

Söylev (Nutuk), TDK Yayınları, 1978.

Söylev I-II-III, Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Cumhuriyet Kitapları, 2004.

Medeni Bilgiler (Yurttaşllık Bilgileri), Cumhuriyet Kitapları.

Atatürkçülük,Atatürk'ün Görüş ve Direktifleri,MEGSB,1988,Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanmıştır.

Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Dr. Utkan Kocatürk, 1. Baskı, 1969.

Çarşamba, 14 Eylül 2011 15:09 tarihinde güncellendi