Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 14
ZayıfMükemmel 

 

ATATÜRK'ÜN ÖZLÜK DOSYASI

 

 

Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı)
Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)

 

 

Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selânik

 

 

Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)
Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 )
Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1901-8)

 

 

Müşarünileyh Hazretleri :

 

 

29 Kânunuevvel 320 (11 Ocak 1905)
Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur

 

 

12 Kânunuevvel 332 (25 Aralık 1906)
Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir

 

 

7 Haziran 323 (20 Haziran 1907)
Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir.
Sene-i mezkûre eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik
3 ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir

 

 

9 Haziran 324 (22 Haziran 1908)
Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkûre Kânunuevvel gayesinde
3 ncü Ordu Redif
17 nci Selânik Fırkası Erkân-ı; Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır

 

 

23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909) Tarihinde
3 ncü Ordu Erkân-ı Harbi- yesine tayin buyrulmuştur

 

 

24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910)
Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkûre teşrinievvelinde tekrar mezkûr 3 ncü Ordu Erkân-ı Harbiyesine ve bilahara Kânunusâni zarfında 5 nci Kolordu Erkân-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur

 

 

14 Eylül 327 (27 Eylül 1911)
Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkân-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin İstanbuf'a cefbi 5 nci Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur

 

 

14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911)
Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir

 

 

19 Kânunusanı 327 (1 Ocak 1912)
Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir

 

 

26 Şubat 327 (11 Mart 1912)
Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir

 

 

11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912)
Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir

 

 

8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912)
Tarihinde Karargâh-ı Umuroi emrine verilerek mezkûr ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkân-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur

 

 

14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913)
Tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur

 

 

24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913)
Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita kılınmıştır

 

 

29 Kânunuevvel 329 (11 Ocak 1914)
Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur

 

 

26 Şubat 329 (11 Mart 1914)
Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır

 

 

16 Şubat 329 (1 Mart 1914)
Tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir

 

 

22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914)
Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterfiği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir

 

 

16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914)
Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir

 

 

7 Kânunusani 330 (20 Ocak 1915)
Tarihinde 3 ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

 

 

19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915)
Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir

 

 

15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915)
Tarihinde 15 nci Kolordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkûrede (Ağustos) 16 ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur

 

 

14 Kânunusani 331(27 Ocak 1916)
Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16 ncı Kolordu`ya İltihak buyrulmuştur

 

 

2 Temmuz 331(15 Temmuz 1915)
Tarihinde Harp Madalyası

 

 

19 Ağustos 331(1 Eylül 1915)
Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası

 

 

4 Kânunusani 331(17 Ocak 1916)
Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası

 

 

19 Kânunusani 331(1 Şubat 1916)
Tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı

 

 

28 Kânunuevvel 331( Aralık 1915)
Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş

 

 

28 Şubat 331(13 Mart 1916)
Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır

 

 

19 Mart 332(1 Nisan 1916)
Tarihinde Hidemat-ı fevkâledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirli valığa terfi etmiştir

 

 

29 Teşrinisani 332.(12 Aralık 1916)
Müceddeden İkinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

 

 

11 Kânunuevvel 1332(24 Aralık 1916)
Bitlis havalisindeki hidematına mükâfeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkûre zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve İkinci Demir Salip ve Avus turya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile İkinci Rütbeden Harp Alâmeti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır

 

 

7 Mart 333(7 Mart 1917)
Tarihinde 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

 

 

19 Mart 333(19 Mart 1917)
Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen İkinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır

 

 

5 Temmuz 333(5 Temmuı 1917)
Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur

 

 

23 Eylül 333(23 Eylül 1917)
Tarihinde Muharebe Altın İmtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur

 

 

9 Teşrinievvel 333(9 Ekim 1917)
Tarihinde becayişen 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır

 

 

11 Teşrinievvel 333(11 Ekim 1917)
Tarihinde bir ay müddetle İstanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir

 

 

7 Teşrinisani 333(7 Aralık 1917)
Tarihinde Karargâh-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkûre kânunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş

 

 

16 Kânunuevvel 333(16 Aralık 1917)
Tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır

 

 

19 Şubat 334(19 Şubat 1918)
Tarihinde Almanya İmparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir

 

 

13 Mayıs 334(13 Mayıs 1918)
Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur

 

 

7 Ağustos 334(7 Ağustos 1918)
Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş

 

 

31 Teşrinievvel 334(31 Ekim 1918)
Tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır

 

 

Teşrinisani 334(Kasım 1918)
Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır

 

 

30 Nisan 335(30 Nisan 1919)
Tarihinde 9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkûre Temmuzu'nun beşinde İstanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir

 

 

9 Ağustos 335(9 Ağustos 1919)
Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır

 

 

23 Nisan 336(23 Nisan 1920)
Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır

 

 

19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 )
Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur

 

 

5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921 )
Tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

 

 

5 Şubat 338 (5 Şubat 1922)
Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir

 

 

27 Mart 339 (27 Mart 1923)
Tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülâlâ Nişanı irsal kılınmıştır

 

 

21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923)
Tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli İstiklal Madalyası talik olunmuştur

 

 

29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)
Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur

 

 

29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)
Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur

 

 

 

HARBİYELİ 1283 MUSTAFA KEMAL

HARP OKULU KÜNYE BİLGİLER

 

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yapılan biyografi çalışmalarında onun öğrenim hayatı ile ilgili verilen bilgilerin çoğunun yanlış olduğu görülmektedir. Bu yanlışlıklardan Harp Okulu'ndaki dönemi de kurtulamamış, arşiv çalışması yapılmadan genellikle birbirinden aktarmalarla ve Rumi, Hicri tarihleri Miladi tarihlere çevirirken yapılan hatalarla bu yanlışlıklar devam edip gitmiştir. Hatta, bu biyografilerin yanlışlarını düzeltmek iddiası ile ortaya çıkanlardan bazıları da yeni yanlışlara düşmüşlerdir.

 

Notları, toplam not üzerinden sırası ve derslerle ilgili bilgileri yukarıda verdiğimiz için bir kenara bırakacak olursak, Mustafa Kemal'in diğer künye bilgileri belgelere göre şu şekildedir:

 

Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899 Pazartesi). Apolet Numarası: 1283. Diploma Numarası: 5998. Üçüncü Sınıfta sınav sonuçlarının ve yeni subayların isimlerinin açıklanması ve öğrencilerin 39 günlük bayram iznine gitmeleri: 22 Teşrinisani 1317 (05 Aralık 1901 Perşembe). Bayramın Bitişi: 31 Kanunuevvel 1317 (13 Ocak 1902 Pazartesi). Diploma töreni ve diplomaların verilişi: 12 Kanunusani 1317 (25 Ocak 1902 Cumartesi). Neşeti (Harp Okulu'ndan Çıkışı): 28 Kanunusani 1317 (10 Şubat 1902 Pazartesi).

 

Önemli bir yanlışlık konusu da Mustafa Kemal'in "Sicili"dir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Arşivi'nde bulunan "Özlük Dosyası"nda sicili "1317-P. 8", (1317-Piyade-8) olarak görülmektedir. Buradaki 1317 Rumi tarihi bazı kaynaklarda 1901, bazı kaynaklarda 1902 olarak çevrilmektedir. Bunun doğrusu 1901'dir. Okul o dönemde 13 Mart tarihinde eğitim ve öğretime başlamakta, Aralık ayı sonunda da eğitim-öğretim yılı bitmektedir. 1317 Rumi yılı 01 Mart ile 28 Şubat arasında 12 ayı kapsamaktadır. 1317 Rumi yılının toplam 9 ay ve 18 günü yani 14 Mart ile 31 Aralık arası Miladi 1901 yılındadır. 1901 yılının Mart ayında 18 gün, diğer Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının tamamı 1317 yılına aittir. 1317 yılının sadece 2 ay ve 13 günü yani, 01 Ocak ile 13 Mart tarihleri arası Miladi 1902 yılındadır. 1902'nin Ocak, Şubat aylarının tamamı ile Mart ayının 13 günü, Rumi 1317 yılındadır. Bu duruma göre, Mustafa Kemal ve diğer "1315 Duhullü" Harbiyeliler, "1901 Devresi" olmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün Sicili de "1901-Piyade-8" dir.

 

Mustafa Kemal'in "sicili" bazı yayınlarda "Piyade-1474" olarak verilmektedir. Bu bilginin en eski kaynağının Muharrem Mazlum (İskora)'un eseri olduğu görülmektedir. Bunun Mustafa Kemal'in Akademi'deki numarası olması muhtemeldir. Özlük dosyası bilgileri, Onun "subay sicili"nin "1317-Piyade-8" (1901-Piyade-8) olduğunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.

 

Kaynak : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Web Sayfası