Yazdır E-posta

TELGRAFLAR


Mustafa Kemal'in Askerlik Mesleğinden İstifa Mektubu


Annesi Zübeyde Hanım'ın Tebrik Telgrafı ve Atatürk'ün Cevabı

 

Atatürk'ün Başkumandan Olarak Ordumuza Telgrafı


İzmir'in Kurtarılması Nedeniyle Ordumuza Gönderdiği Teşekkür Mesajı


Lozan Başarılarından Dolayı İsmet Paşa'ya Gönderdiği Tebrik Telgrafı


Halide Edip'e Gönderdiği Telgraf

 

Şark Cephesi Kumandanı Kazım Karabekir Paşa'ya Telgrafı


Sakarya Meydan Savaşı'nın Kazanıldığına Dair Telgrafı


Cumhurbaşkanlığı'na Seçilmesi Üzerine Alınan Terbriklere Açık Teşekkürü


Balkan Anlaşması Üzerine, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Tebriğine Verilen Cevap


Hatay'ın Bağımsızlığı Dolayısıyla ...


Ankara Hukuk Mektebi'nin Mezunlarını Kutlama Telgrafı


31 Mart Vak'ası Üzerine Hareket Ordusu'nun 19 Nisan 1909 Tarihli Bildirisinden


Şarkî Anadolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin yasalar çerçevesinde kurulması ve tescili için Erzurum Valiliğine verilen dilekçe


Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin yasalar çerçevesinde kurulması ve tescili için Sivas Valiliğine verilen dilekçe ve ekindeki beyannâme


Atatürk’ün, Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza Bey’e 19 Eylül 1919 tarihinde gönderdiği telgraftan


Atatürk’ün Söylev’de, İstanbul Hükümeti tarafından 4 Ekim 1919 tarihinde gönderilen imzasız telgrafa verdiği cevaptan bahsettiği bölümden


Atatürk’ün, Söylev’inde, Yunus Nadi’ye 6 Ekim 1919 tarihinde yazdığını belirttiği telgraftan


Temsilciler heyetinin ulusa bildirisi - 7 Ekim 1919


Basın Kurulu Başkanı Velit Bey’in yazılı soruları ve Atatürk’ün, yaveri aracılığıyla verdiği yanıtlar


Kuvayı Milliye Muhaliflerinin, bu örgütten kuvvet alarak şahsi çıkarlar elde ettiklerinin ve tahakküme başladıklarının bildirilmesi üzerine, İzmit, Adapazarı, Bursa, Konya ve Balıkesir Merkezlerine gönderilen telgraf


Atatürk’ün, 19 Mart 1920 tarihinde İllere, Bağımsız Sancaklara ve Kolordu Komutanlıklarına Temsilciler Kurulu adına gönderdiği telgraf metni


Sadrazam Tevfik Paşanın, Londra’da toplanacak konferansa “kendilerine Ankara’ca yetki verilmiş olan delegelerin” de katılması için yazdığı telgrafa, Atatürk’ün, 28.1.1921 tarihinde verdiği cevap


Atatürk’ün, İstanbul Barosunun, Lütfi Fikri Beyin tahliyesi üzerine çektiği telgrafa cevap olarak yazdığı telgraf


Atatürk’ün, Ankara Hukuk Mektebine yazdığı telgraf


Şark İstiklâl Mahkemesinde yargılanan gazetecilerin telgrafı üzerine Atatürk’ün, İstiklâl Mahkemesi Savcılığına yazdığı telgraf


Halifelik yanlısı örgütlerle ilgisi olduğu iddiasıyla yargılanan Tanin Gazetesi yazarı Lütfi Fikri Bey hakkında Ankara İstiklâl Mahkemesi kararı ve Atatürk’ün, Mahkeme Başkanlığına yazdığı telgraf