Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 0
ZayıfMükemmel 

 

Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti’nin yasalar çerçevesinde kurulması ve tescili için Sivas Valiliğine verilen dilekçe ve ekindeki beyannâme

 

SİVAS VİLAYETİ CANİBİ ALİSİNE

Atufetlû efendim hazretleri,

Anadolu ve Rumeli’de müteşekkil bilumum milli cemiyet ve Reddi İlhak heyetlerinin Sivas’ta mün’akit kongre kararıyla “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti” nâmiyle bir cemiyet teşkil ettiklerine dair olan beyannâme merbuten ita kılındı. Mukabilinde Cemiyetler Kanunu mucibince muktazi ilmühaberin itası müsterhamdır. Ol bapta emrü ferman hazreti menlehül emrindir. 12 Eylül 1335

Kongre Reisi

MUSTAFA KEMAL

 

Polis Müdüriyetine, 13 Eylül 1335

Tahkik ve beyan olunmak üzere

Kısmi adli riyasetine

Merbut beyannâmede esamisi muharrer zevatın cünha ve cinayetle mahkûm olduklarına ve hukuku medeniyeden ıskat edildiklerine dair polis dairesi kısmı adli şubesince bir kayda tesadüf olunamamış olduğunun arziyle polis müdüriyeti âliyesine takdim olunur. 13 Eylül 1335

Kısmı Adli Reisi

FAHRİ

 

Muktezasının icra ve evrakın iadesine müsaade buyurulmak üzere huzuru samii cenâbı vilâyetpenâhiye takdim olunur, ferman.

Polis Müdürü

TEVFİK

 

Mührü resmi ile mahtum nizamnâme alınarak rabt ve hıfzedilmek üzere polis müdüriyetine iade. 15 Eylül 1335

 

KISIM İDARİ RİYASETİNE

Beyannâme

Anadolu ve Rumeli’de müteşekkil bilumum Müdafaai Hukuku Milliye ve sair milli ve vatani milli cemiyetlerle Reddi İlhak heyetlerinin Sivas’ta 4 Eylül 1335 tarihinde akdettikleri umumi kongre karariyle “Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti” nâmı müştereki altında olmak ve hukuku milliye ve menafii Osmaniyeyi müdafaa etmek üzere birleşmiştir.

Mezkûr cemiyetin Heyeti Temsiliyesi üçüncü ordu müfettişliğinden ve silki askeriden müstâfi Mustafa Kemal Paşa ve Bahriye Nâzırı sabıkı Hüseyin Rauf Bey ve üçüncü kolordu kumandanlığından ve silki askeriden müstâfi erkanı harp miralayı Refet Bey ile Erzurum mebusu sabıkı Raif Efendi ve Trabzon mebusu sabıkı İzzet ve Servet Beyler ve Erzincan meşayihi nakşibendiyesinden şeyh Hacı Fevzi Efendi ve Beyrut valii esbakı Bekir Sami Bey, Bitlis mebusu esbakı Sadullah Efendi, Mutki aşiret rüesasından Hacı Musa ve erkanı harbiye miralaylığından mütekait Vasıf ve Bitlis valii sabıkı Mazhar Müfit ve Ankara mebusu sabıkı Ömer Mümtaz ve Hüsrev Sami, sabık mutasarrıflardan Hakkı Behiç ve Niğdeli Ratipzade Mustafa Beylerden mürekkep cemiyetin şimdilik merkezi idaresi Sivas’ta bulunmak ve Rumeli ve Anadolu’nun her tarafında şubeler küşad edilmek üzere bir cemiyet teşkil edilmiş ve müteşekkil bulunan milli cemiyet ve Reddi İlhak heyetleriyle birleşmiş olduğuna dair olan işbu beyannâmemiz cemiyetler kanununa tevfikan ita kılındı. 11 Eylül 1335

Heyeti Temsiliye namına

M. KEMAL

 

(Mazhar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, Ankara 1966, s. 343-344)

Kaynak: www.yargitay.gov.tr